KARATE

EXAMENS

Graduaties & Banden

Geslaagd op 18 December 2018 voor :

9e Kyu Jayce van Ham, Lenn van Ham
8e Kyu Bram van Ham, Aya Anrouz
7e Kyu Mandy Lam
1e Kyu
Bas Dekkers, Vrinda Pancharatnam, Olga de Backer, Eugene de Backer

Geslaagd op 26 & 28 Juni 2018 voor :

9e KyuAya Anrouz, Adam Anrouz
8e KyuHannah v. Toren, Mandy Lam
7e KyuKoen Kruizinga, Remco v.d. Beemd
6e KyuSamia Anrouz
5e KyuHubert Szamrej
4e KyuHanny Knobel
2e KyuBas Dekkers, Vrinda Pancharatnam, Olga de Backer, Eugene de Backer

KATA NAKAYAMA RYU

NAKAYAMA Sensei

JKA KATA LIJST

Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Tekki Shodan

Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Dai

Bassai Sho
Kanku Dai

Kanku Sho
Empi
Hangetsu
Gankaku
Jion
Ji’in
Jitte
Chintei
Unsu
Sochin
Nijushiho
Meikyo
Gojushiho Dai

Gojushiho Sho
Wankan
Hyakuhachiho

OYO JKA KATA LIJST

Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan
Taikyoku Rokudan
Ten No Kata
Heian No Kata
Tekki Kata Shodan

Tekki Kata Nidan

KATA ASAI RYU

ASAI Sensei

ASAI RYU KATA LIJST

Junro Shodan
Junro Nidan
Junro Sandan
Junro Yondan
Junro Godan
Joko Issei

Joko Nissei
Joko Sansei
Joko Yonsei
Joko Gosei
Rantai
Kyakusen
Kashu
Roshu
Suishu
Fushu
Hachimon
Senka
Sensho
Shotei Dai
Seiryu
Raiko
Rakuyo
Kakuyoku Shodan

Kakuyoku Nidan
Kakuyoku Sandan
Meikyo Nidan

Meikyo Sandan
Kibaken

OYO ASAI RYU KATA LIJST

Kaishu no Kata
Tekki Mugen Shodan

Tekki Mugen Nidan
Tekki Mugen Sandan
Tsuki no Kata Shodan
Tsuki no Kata Nidan

Tsuki no Kata Sandan(Mawari)
Dai i Ken

Dai ni Ken
Dai san Ken (jo no kata)
Dai yon Ken
Keri No Kata
Hikiotoshi No Kata
Kihon no Kata Shodan

Kihon no Kata Nidan
Kihon no Kata Sandan
Kokutsu Dachi No Kata
Zenkutsu Dachi No Kata
Kiba Dachi No Kata
Jurokuho

Kibaken Nidan
Kibaken Sandan
Kibaken Yondan
Kibaken Godan
Kibaken Rokudan (super)

KATA BETEKENIS

KATA  TERMEN

under construction